לפני גישה ושימוש באתר הנך נדרש לקרוא בעיון את ולהסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, או הרישום במאגר החברה, אתה מסכים, ללא כל תנאי או הסתייגות, שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחייבו אותך.

האמור בתנאי שימוש ובמדיניות הפרטיות מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש

חברת "נדל"ן לעולם" פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה על מנת להציג למתעניינים מידע לגביה ובכדי לאפשר קשר עמה וקשר שלה עם לקוחותיה..

המסמכים והתמונות המופיעים באתר, המידע והנתונים הכלולים באתר או אשר מופץ מופצים על ידי "נדל"ן לעולם", נועדו לסקור באופן כללי את פעילותה של החברה,פעילותנו, את דרך התנהלותה התנהלותנו והשקעות המלוות על ידהשאנו מלווים. אין לראות במידע ובמסמכים שבאתר ו/או במסמכים המופצים על ידי נדל"ן לעולם, משום סקירה ממצה וכוללת של כל המידע הרלוונטי למשקיע פוטנציאלי, הדינים, ההסכמים והתנאים שיחולו על "נדל"ן לעולם" ו/או על היחסים בינה לבין הצד ג' לרבות מתעניינים ו/או לקוחותמשקיעים שלה.

השימוש באתר הוא מיועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של "נדל"ן לעולם" ו/או של צדדים שלישיים. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי.

כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המעתיקים, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. "נדל"ן לעולם" לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כל שהוא במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

המשתמש מצהיר בזאת כי כל מידע או חומר אשר יעלה המשתמש לאתר הנו חופשי מזכויות יוצרים או, אם הוא מושא לזכויות יוצרים, שניתנת בעצם העלאתו לאתר/העברתו ל"נדל"ן לעולם" הרשאה מלאה וחופשית לחברה לעשות בו שימוש לכל צורך שתראה לנכון, לרבות לצרכים מסחריים, וזאת מבלי שהמשתמש או גורם אחר יהיו זכאים לתמורה כלשהי.

החברה "נדל"ן לעולם" רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן ו/או לתקן את תנאי השימוש, את מבנה האתר, מראהו, היקפו,  וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, או לעורר אי נוחות זמנית ואף להביא לסגירת האתר באופן זמני או לצמיתות. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה נדל"ן לעולם בגין הנ"לביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר או עם קבלת הודעה על השינויים מ"נדל"ן לעולם", לפי המוקדם.

מדיניות פרטיות

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת והתכתובות עם "נדל"ן לעולם"החברה  מבוצעות באמצעים אלקטרוניים, המשתמש מצהיר כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותה של "נדל"ן לעולם"החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר ברשותה, ולפיכך, לא תהא למשתמש כל טענה או תביעה או דרישה כלפי "החברה נדל"ן לעולם" בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש בעקבות חשיפת המידע האמור.

"החברה נדל"ן לעולם" שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שהתקבל או נאסף על המשתמשבאמצעות הבאתר, ו/או פניית המשתמש לרבות לצורך שימוש בשירותים השונים באתר או שיפור והעשרת התכנים המוצגים באתר בו, או לצורכי משלוח דיוור ישיר ואחר למשתמש. כמו-כן, החברה נדל"ן לעולם תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע”י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על מידע אגרגטיבי ללא התייחסות פרטנית למידע מזהה אישית הקשור למשתמש מסוים.

מבולבלים ומתלבטים לגבי השקעה בנדל"ן? בארץ? בעולם?
מתכוונים לבצע רכישת נדל"ן להשקעה בפעם הראשונה?
מחפשים גורם מקצועי ואמין, שיוביל אתכם להשקעת נדל"ן בטוחה ורווחית בראש שקט?

אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר כדי שאמקד אתכם בתוכנית השקעה אפקטיבית, המותאמת לצרכים ולמטרות שלכם.

לפרטים נוספים ולתאום פגישת ייעוץ
התקשרו אלינו עכשיו לטלפון 054-7625675